SVK:s avelsmål

Revision: 2011-08-13

Kleiner münsterländer

För att parning ska uppnå SVK:s avelsmål måste samtliga följande krav (1-4) vara uppfyllda:

  1. Båda föräldradjuren ska vara jaktprovsmeriterade med minst 2 pris UKL eller ÖKL i Sverige. Parning kan också anses uppfylla SVK:s avelsmål om det ena eller båda föräldradjuren är jaktprovsmeriterade i annat land, med prisvalör som motsvarar det svenska kravet. För jaktprovsmeritering i hemlandet Tyskland gäller att föräldradjuret/-en ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där. Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren.
  2. Båda föräldradjuren ska vara utställningsmeriterade med minst 2 pris eller "good" UKL, ÖKL eller JAKTKL i Sverige. Målet är också uppfyllt med motsvarande utländsk utställningsmerit på godkänd FCI-utställning eller på i hemlandet Tyskland nationell utställning eller vid exteriörbeskrivning (Form- und Haarwert) med minst resultat "gut". Utländska meriter ska styrkas skriftligen och översättas av uppfödaren.
  3. Båda föräldradjuren ska , såvitt känt, ha rastypisk mentalitet och vara fria från ärftliga sjukdomar. Beträffande höftledsdysplasi innebär detta att föräldradjuren ska vara höftledsröntgade med resultatet grad A eller grad B enligt SKK:s hälsoprogram eller annan av SKK godkänd avläsning.
  4. Avelsarbetet ska inriktas på att bibehålla den genetiska variationen. Beträffande föräldradjuren innebär detta att inget av dessa får i Sverige sedan tidigare ha fler avkommor än vad som motsvarar 5% av antalet registrerade valpar inom rasen de senaste 5 åren. Beträffande kombinationen innebär detta att den maximalt får ha en inavelsgrad på 6,25% beräknat på 5 generationer.

Dessutom bör båda föräldradjuren uppvisa egenskapsvärden som är lika bra som, eller bättre än, medelvärdet för rasen och för könet avseende minst fyra av egenskaperna: fart, vidd, reviering, följsamhet och vattenpassion.

Tik-/hanhundsägaren bör göra avkommeuppföljning efter det att hundindividen haft 3 kullar. Uppföljning bör göras avseende hälsa, mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Är utfallet gott, kan man överväga att ta ytterligare någon kull.

Ett avelsråd kan bedöma en hund olämplig till avel, även om den formellt uppfyller målen (1-4) enligt ovan. Ett sådant beslut ska motiveras skriftligen och arkiveras.

För parning av hund som inte uppfyller punkt 1-4 i SVK:s avelsmål, men som av ett avelsråd ändå bedöms som värdefull för aveln, kan i vissa fall undantag göras. Ett sådant undantag ska motiveras skriftligen och arkiveras.

I samband med parningen ska uppfödaren upplysas om att valparna ska registreras i SKK.